Historien

 

Den 18. februar 2005 blev et skoleprojekt i den nordlige del af Bangladesh – Saint Mathew’s Schools – startet  af to privatpersoner og samarbejdspartnere gennem flere år: Filip Engsig-Karup og Nogendro Nath Bormon (kaldet: Nagan). Filip var lærer og missionær i Bangladesh 1982-1995, hvor han bl.a. var leder af Danmissions skoleprogram, og her ansatte han Nagan som assistent. Nagan blev den daglige leder af skolen i Birganj og senere direktør for den overordnede organisation,  “Social Motivation Service”  (SMS), der blev etableret til at være den lokale projektejer. Projekterne var i starten udelukkende skolerne i Birganj, Pirganj og Patnitola, men snart kom der andre projekter til. Udover at drive projekterne, har SMS til opgave at samarbejde med organisationer i udlandet om at modtage støtte. Det kræves der en lokal tilladelse til, som fornys ca. hvert 4. år.

I Danmark dannedes samtidig en støttegruppe, der har til opgave at støtte med viden og bidrage økonomisk til projekterne i SMS.

 

Fundamentet

Skolerne bygger på en bangladeshiske kulturarv og grundlæggende kristne værdier såsom ligeværd og respekt for medmennesker.

Skolerne ønsker at påvirke lokalsamfundet og optager derfor elever fra alle samfundslag. Det giver nemlig mulighed for at involvere forældrene i skolebestyrelse og derigennem fremme forståelse for demokrati og ligeværd.

Skolerne optager elever fra alle religiøse retninger: islam, hinduisme og kristendom, og er på den måde med til at fremme venskab og dialog blandt elever og forældre.

I Bangladesh er engelsk det vigtigste sprog på universitet. Derfor foregår undervisningen så vidt muligt på engelsk – med undtagelse af modersmålsundervisning – for netop at give provinsbørnene mulighed for at blive fortrolig med sproget og dermed få mulighed for at tage en videregående uddannelse.

Volontører fra Danmark hjælper lærerne med at forbedre deres engelsk, leger med eleverne og er bærere stedets fundamentale værdier.

 

Vision

Det er et stort ønske for lærere og ledelse på skolerne at give det nordvestlige Bangladesh et løft ud af fattigdommen ved at satse på at børn også i denne del af landet bliver veluddannede og kan blande sig i samfundsdebatten og derved trække hele området med sig ud af fattigdom.

 

På den lange bane ønsker SMS i samarbejde med forældrene og lokalområdet at fremme:

 1. Dialog og tværkulturel forståelse imellem de religiøse samfund
  2. Økonomisk udvikling – dvs. fremme familiernes økonomisk uafhængighed
  3. Ligeberettigelse – særligt for at fremme børns og kvinders rettigheder
  4. Sundhed – især for unge, så spædbørns- og moderdødelighed reduceres
  5. Miljørigtig og bæredygtig udvikling
  6. Globale partnerskaber – samarbejde på tværs af grænser og forskelle

 

Strategi 2020

I marts 2015 var en delegation fra Danmark i Bangladesh for sammen med vores partnere i landet at drøfte en udviklingsplan for organisationen. Resultatet blev en strategi for udviklingen fra 2015-20.
Det overordnede mål i strategien er at gøre de 3 skoler mere selvbærende økonomisk, således at organisationen SMS kan bruge flere kræfter (og midler) på de sociale programmer – syerskeprojektet GIRLS, handicapprojektet DREAM og sundhedsprojektet SAFE. Mere konkret er målet, at skolerne i Birganj, Pirganj og Patnitola i 2020 skal have øget deres egenfinansiering fra de nuværende 40% til 70%.Den strategiske plan handler derfor primært om hvordan skolerne kan få flere indtægter fra brugerne. Det er et påtrængende problem, at for mange elever forlader skolen efter 4. klasse fordi forældrene tror, at børnene skal have det 5. år i en Banglaskole for at eleverne kan bestå optagelsesprøven til mellemskolen. Forældrene skal overbevises om, at børnene lærer rigeligt på vores skoler til at klare sig i den videre skolegang.

Se strategiplanen 2015-20 på engelsk

SMS?

Ja, hvad står SMS egentlig for? Det er faktisk heller ikke helt indlysende.

 • Selve organisationen i Bangladesh hedder “Social Motivation Service”
 • Støttegruppen i Danmark hedder “Banglabørn – Støtteforeningen for SMS”

 

 

Gå til forsiden

Arbejdet i Danmark

 

Banglabørn i Danmark er adskilt fra Social Motivation Service (SMS) i Bangladesh og har ikke nogen direkte indflydelse på de beslutninger, bestyrelsen i Bangladesh træffer i dagligdagen.

Støtteforeningen i Danmark bidrager med økonomisk støtte til større investeringer: fx køb af jord og opførelsen af skolebygninger. Vi bidrager også til den daglige drift af skolerne, da forældrebetalingen endnu ikke er tilstrækkelig til at dække lærerlønningerne. Det er håbet, at det på sigt vil være muligt.

Derudover bidrager støtteforeningen i Danmark med inspiration – særligt ved at sende volontører ud, som kan opmuntre lærerne og styrke deres kundskaber. De udsendte afholder også mindre kurser for lærerne, hvor de videregiver nogle af alt deres gode erfaring fra danske skoler.

 

STYREGRUPPE FOR STØTTEFORENINGEN

Styregruppens medlemmer:

 

Formand: Christian Alnor
Kasserer: Bent Gravesen
Næstformand og international koordinator: Filip Engsig-Karup
Medlemmer: Oluf Christensen, Moni Most,
Suppleanter: Ditte Christensen og Hans Ravn

 

NYHEDER

Alle nyheder formidles gennem vores nyhedsbrev, som udkommer på e-mail efter hvert styregruppemøde altså cirka 4 gange årligt.
Så vil du følge med i, hvad der rør sig i foreningen og i Bangladesh så blive medlem af støtteforeningen. Det koster kun 100 kr. om året, og så får du tilsendt nyhedsbrevet automatisk.

Oplev Bangladesh

Kunne du tænke dig at opleve Bangladesh på egen krop? Filip Engsig-Karup arrangerer årligt turistture til Bangladesh, hvor han selv er rejseleder.
Snyd ikke dig selv for noget så enestående, hvis du har muligheden! Se rejsedatoerne i kalenderen og læs mere på viktorsfarmor.dk
Gå til forsiden